Tủ khí dọc GEMINI

Thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm vi sinh, sinh học phân tử và hơn nữa, được sử dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học sáng tạo và trên hết...